Cele i zadania SITG

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

Za datę powstania stowarzyszeniowego ruchu polskich inżynierów górniczych uznaje się rok 1892, w którym to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben tworzą w Krakowie tajną reprezentację polskich górników i hutników o nazwie DELEGACJA.

Dzisiaj Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach około 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 19 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości powyżej 170, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe i otworowe.
Działa we wszystkich dziedzinach prac geologiczno-poszukiwawczych jak i wydobywania kopalin takich jak: węgiel kamienny i brunatny, rudy miedzi, cynku i ołowiu, sól kamienna, siarka, surowce chemiczne i mineralne oraz surowce budowlane i drogowe. Obejmuje swym zasięgiem także: wyższe uczelnie górnicze, instytuty naukowe, biura projektowe i całe zaplecze techniczne.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXV Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe SITG w dniu 7 listopada 2008 r.

Podstawowymi celami SITG są w szczególności: 

  • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
  • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
  • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
  • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
  • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
  • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
  • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  • Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
  • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Działalność statutowa Stowarzyszenia oprócz jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Głównych Komisjach i Komisjach oraz powoływanych zespołach roboczych. Zasadnicze działania tych zespołów to m.in.: organizacja kongresów, konferencji, sympozjów i forum dyskusyjnych. Zarząd Główny wraz z Głównymi Komisjami organizuje co roku Sejmik Młodej Kadry i Kongres Seniorów.