Image

KONGRES GÓRNICTWA SKALNEGO

Górnictwo skalne XXI wieku

- jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia.

Materiały pokongresowe

Dziękując kolejny raz Spółce Bergerat Monnoyeur za zorganizowanie w ramach Kongresu Górnictwa Skalnego 2022 dynamicznego pokazu maszyn Caterpillar w Kopalni wapieni „Wola Morawicka” przedstawiamy film prezentujący walory techniczno – technologiczne tych maszyn oraz kunszt ich operatorów.

Za zgodą autorów prezentujemy referaty wygłoszone podczas Kongresu Górnictwa Skalnego w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie w dniach 12-14 września 2022 roku, a dodatkowo - przygotowany na Kongres film o pierwszej w województwie lubelskim Kopalni Bursztynu i Glaukonitu.

A. Kopeć, M. Czereba
icon pdf ZAGROŻENIE NATURALNE OD PUSTEK KRASOWYCH

J. Pyra, A. Sołtys, J. Winzer
icon pdfMONITOROWANIE I DOKUMENTOWANIE ODDZIAŁYWANIA ROBÓT STRZAŁOWYCH NA OTOCZENIE KOPALŃ ODKRYWKOWYCH

A. Spiżewska
icon pdfASPEKTY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE I ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNE ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

D. Wojtczak
icon pdf
WYKORZYSTANIE METODY GEORADAROWEJ W BADANIU STRUKTURY ZAWODNIONYCH CZĘŚCI ZŁOŻA W ZG "DZIAŁOSZYN"

G. Wowczuk
icon pdfPRZYPADKI ROZRZUTU ODŁAMKÓW SKALNYCH POZA STREFĘ ROZRZUTU W KOPALNIACH NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 2010-2020

H. Włodarski, M. Czarnomski, W. Chudzik, A. Szybajło
icon pdfZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ZAKRESIE STATECZNOŚCI SKARP I ZBOCZY KOPALŃ ODKRYWKOWYCH. ZASTOSOWANIE PROGRAMU DSCQP

Ł. Machniak, K. Słowiński
icon pdfGÓRNICTWO SKALNE JAKO WAŻNA CZĘŚĆ KRAJOWEJ GOSPODARKI

M. Bakalarz-Doropowicz
icon pdfREFERAT WPROWADZAJĄCY

M. Bakalarz-Doropowicz, M. Poros
icon pdfREWITALIZACJA TERENÓW POGÓRNICZYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GEONATURY KIELCE

M. Rabiasz, Ł. Haba
icon pdfOSUWISKA - NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA W RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO

M. Stopa
icon pdfZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD POMIAROWYCH W GÓRNICTWIE ODKRYWKOWYM

M. Szczukiewicz
icon pdfOBIEG BAZUJĄCY NA WODORZE

M. Zajączkowski, M. Sikora
icon pdfWSPÓŁCZESNE STANDARDY W KOMPLEKSOWYM PROJEKTOWANIU KOPALŃ ODKRYWKOWYCH

P. Pietrzykowski
icon pdfBADANIA SPEKTRALNE JAKO NOWA JAKOŚĆ W DOKUMENTOWANIU GEOLOGICZNYM

T. Jasiak-Taraziewicz, W. Kaźmierczak
icon pdfSTOSOWANIE PGG PRZEZ GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO

H. Ciosmak
STELLARIUM - KOPALNIA BURSZTYNU I GLUKONITU

Powołana w ubiegłym roku Główna Komisja Górnictwa Skalnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz SITG Oddział Kielce organizują od 12 do 14 września 2022 roku w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k. Kielc Kongres Górnictwa Skalnego.

W pierwszym dniu zaplanowane są pokaz robót strzałowych i prezentacja maszyn technologicznych w dwóch odkrywkowych kopalniach w pobliżu Kielc.

Kierując niniejszą informację, zapraszamy do czynnego udziału w Kongresie – poprzez prezentacje referatów oraz wystaw przedstawiających dorobek i osiągnięcia Państwa firm.

Zgłoszenia udziału w Kongresie, tytuły referatów oraz prezentacji wystaw prosimy przesyłać na podane poniżej adresy email i telefonicznie. Termin zgłaszania uczestnictwa: do 19 sierpnia 2022 r.

PATRONAT HONOROWY KGS

Image
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Piotr Dziadzio
Image
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
dr inż. Adam Mirek
Image
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Image
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

SPONSOR SKALNY KGS

Image

GŁÓWNY SPONSOR KGS

Image
Image

SPONSORZY KGS

Image

PARTNERZY KGS

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PATRONAT MEDIALNY

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

RAMOWY PROGRAM KONGRESU GÓRNICTWA SKALNEGO

12.09.2022 (poniedziałek)
9.00

Zbiórka uczestników biorących udział w pokazach - parking k/basenu Osiedle Nowiny, ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny

mapka parking

Sprawdź trasę dojazdu >

10.00-11.00 Pokaz robót strzałowych przez SSE Polska Sp. z o.o. w Zakładzie Górniczym „Kowala” w Nowinach k/Kielc - Dyckerhoff Sp. z o.o. w Nowinach.
Pokaz urządzenia mieszalniczo-załadowczego - SSE Polska Sp. z o.o.
12.00-15.00

Pokaz maszyn firmy Caterpillar w Kopalni „Wola Morawicka” w Woli Morawickiej k/Kielc - Inwestplan Sp. z o.o. - ul. Zakładowa 7, 26-026 Wola Morawicka. Przejazd na parking przed  Kopalnią "Wola Morawicka" we własnym zakresie. Poczęstunek (lunch).

Sprawdź trasę dojazdu >

15.00-16.30 Zakwaterowanie w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k/Kielc (przejazd we własnym zakresie) - zakwaterowanie przed godz. 15:00 uzależnione jest od dostępności pokoi
17.00-19.00 Otwarcie KGS - Prowadząca: Marzena Bakalarz-Doropowicz
Powitanie Uczestników
Referat wprowadzający: Marzena Bakalarz-Doropowicz
Wystąpienia Patronów honorowych KGS 2022
Wystąpienia Gości 
Wręczenie podziękowań Sponsorom
Uruchomienie pierwszej w Polsce i UE Kopalni bursztynu i glaukonitu w woj. Lubelskim - Henryk Ciosmak - Stellarium Sp. z o.o.
19.30 Uroczysta kolacja
 20.30-01.00

 Koncert Jacka Kawalca z Zespołem - "Muzyczne Twarze Jacka Kawalca"

kawalec

cd. kolacji i zabawa taneczna z DJ.

 

 

13.09.2022 (wtorek)
7.00-9.00 Śniadanie
9.00-10.30 Panel 1 KGS - Prowadzący: Marian Jasionowski
Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin w województwie świętokrzyskim - A. Spiżewska - UM Województwa Świętokszyskiego
Wybrane problemy wynikające ze stosowania przepisów Prawa geologicznego i górniczego z punktu widzenia Geologa Województwa Dolnośląskiego - W. Kaźmierczak - UM Województwa Dolnośląskiego
Odkrywokowa eksploatacja złóż kopalin w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - I. Kędzierska-Gębska - RDOŚ
Strony postępowania koncesyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2021 r. (SK 19/15) - J. Rewkowska - Kancelaria Prof. M. Wierzbowski & Partnerzy
Wykładnia pojęcia wód niezanieczyszczonych pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego w praktyce sądowo-administracyjnej - K. Stawczyk-Kłosowska - Kancelaria Radcy Prawnego K. Stawczyk-Kłosowska
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.00       Panel 2 KGS - prowadzący: Tomasz Grochowina 
Górnictwo skalne jako ważna część krajowej gospodrki - Ł. Machniak, K. Słowiński - Polski Związek Producentów Kruszyw
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako kluczowy etap w procesie udostępniania złóż kopalin do eksploatacji na przykładzie odkrywkowych zakładów górniczych eksploatujących surowce skalne - K. Kudroń, Sz. Dolata, H. Włodarski - Lafarge Cement S.A. Kujawy
Zastosowanie nowoczesnych metod pomiarowych w górnictwie odkrywkowym - M. Stopa – Geoprojekt J. Rogóż, M. Rogóż Sp. J.
Zarządzanie bezpieczeństwem w zakresie stateczności skarp i zboczy kopalń odkrywkowych z zastosowaniem programu autorskiego Holcim DSCQP - H. Włodarski, M. Czarnomski, W. Chudzik – Lafarge Cement S.A. Kujawy, A. Szybajło-Płotka – Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Osuwiska – niebezpieczne zdarzenia w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego - M. Rabiasz, Ł. Haba - Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Nadmierny rozrzut odłamków skalnych w wyniku robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych - G. Wowczuk - Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
13.00-14.30 Obiad
14.30-16.15     Panel 3 KGS - prowadzący: Marcin Wójcik
System gospodarki obiegu zamkniętego bazujący na wodorze w oparciu o działalność Świętokrzyskich Kopalń Surowców Mineralnych - M. Szczukiewicz – Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Badania spektralne jako nowa jakość w dokumentowaniu geologicznym P. Pietrzykowski – Widmo Special Technologies Sp. z o.o
Zastosowanie układów automatycznego centralnego smarowania w wydobywaniu i przeróbce materiałów skalnych - P. Grzywalski – Groeneveld Sp. z o.o.
Innowacyjne rozwiązania procesów klasyfikacji surowców mineralnych przy zastosowaniu przesiewaczy i sit produkcji Progress Eco S.A.- G. Rygiel, K. Bańczyk, B. Skruch, P. Pasiowiec - Progress Eco S.A.
 16.15-16.30 Przerwa kawowa
 16.30-17.30    Panel 4 KGS - prowadzący: Hubert Włodarski
Współczesne standardy w kompleksowym projektowaniu kopalń odkrywkowych - M. Zajączkowski, M. Sikora – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Monitorowanie i dokumentowanie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych - J. Pyra, A. Sołtys – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie , J. Winzer – Exploconsult Sp. z o.o. Kraków
Sekretne życie kamieniołomów – Ściąganie nadkładu i wydobycie - J. Wojtanowski – Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o
 18.30

Grillowisko, występ artystyczny Kapeli podwórkowej „Scyzory”

scyzory

 

 

14.09.2022 (środa)
 7.00-9.00 Śniadanie
do 11.00 Wykwaterowanie z pokoi
9.00-12.00 Panel 5 KGS - prowadzący: Piotr Pasiowiec
Zagrożenia naturalne od pustek krasowych - A. Kopeć – Saint Gobain Construction Products Polska
Wykorzystanie metody georadarowej w badaniu struktury zawodnionych części złoża w ZG „Działoszyn” - D. Wojtczak – Cementownia Warta S.A.
Efektywność waloryzacji terenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego - U. Kaźmierczak – Politechnika Wrocławska
Rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych w Kielcach - M. Bakalarz-Doropowicz – SITG Oddział Kielce, M. Poros - Geonatura Kielce
12.00 Podsumowanie i zakończenie KGS
12.00-13.00 Obiad